Pracovně lékařská péče

Základní Informace pro zaměstnance

Upozornění: níže uvedené informace mají pouze orientační a informativní charakter a nelze na jejich základě uplatňovat jakékoliv právní nároky.

 • Zaměstnavatel je povinen, bez ohledu na počet zaměstnanců či velikost podniku, zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči.
 • Zaměstnanec je povinen se pracovnělékařským prohlídkám podrobit.
 • Pracovnělékařské prohlídky jsou vyloučeny ze svobodné volby lékaře, tzn. zaměstnanec absolvuje prohlídku ve zdravotnickém zařízení, které určí zaměstnavatel (většinou na základě smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením).
 • Zdravotnické zařízení je povinno dle zákona č. 373/2011 Sb. vydat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci do 10 dní od podání žádosti. Uvedená lhůta neběží, pokud jsou k vystavení posudku nutná doplňková vyšetření.
 • Lékař vykonávající pracovně lékařskou prohlídku provádí posouzení zdravotního stavu zaměstnance na základě:
  • výsledků lékařské prohlídky, kterou provádí v ambulanci a výsledků event. dalších odborných vyšetření
  • výpisu ze zdravotní dokumentace vedené o posuzované osobě jejím praktickým lékařem
  • žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, ve které zaměstnavatel specifikuje druh práce, režim práce a pracovní podmínky, ke kterým je zaměstnanec posuzován
 • Ze závěru lékařského posudku, který po absolvování pracovně lékařské prohlídky zaměstnanec obdrží musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba k výkonu povolání:
  • zdravotně způsobilá
  • zdravotně nezpůsobilá
  • zdravotně způsobilá s omezením (omezení se blíže specifikuje)
  • pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost
 • Právní účinky lékařského posudku se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, způsobilosti s omezením či dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti nastávají neodkladně, dnem prokazatelného předání.
 • Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, není–li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta.
 • Proti závěru lékařského posudku může posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti podat návrh na jeho přezkoumání do 10-ti pracovních dnů od jeho prokazatelného předání, a to poskytovateli, který posudek vydal.