Pracovnělékařské služby

Zajištění pracovnělékařské péče o zaměstnance je povinností každého zaměstnavatele bez ohledu na velikost podniku či počet zaměstnanců. Tato povinnost je daní zákonem.

Cílem pracovnělékařské péče je, ve spolupráci se zaměstnavatelem, zabezpečit ochranu zaměstnanců před poškozením zdraví prací, vznikem nemocí z povolání a úrazů.

V naší ambulanci nabízíme zajištění pracovnělékařských služeb v souladu se zákonem 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Jedná se zejména o:

 • Dohled nad zdravím zaměstnanců
  • provádění preventivních prohlídek (vstupních, periodických, mimořádných, výstupních, event. následných)
 • Dohled nad pracovními podmínkami
  • sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
  • provádění pravidelného dohledu na pracovištích
  • vyhodnocování expozice zaměstnanců rizikovým faktorům pracovních podmínek
  • poradenství ve věcech kategorizace prací
 • Odbornou poradenskou, konzultační, přednáškovou a ostatní činnost
  • poradenská činnost, zejména v otázkách ochrany a podpory zdraví při práci
  • očkování zaměstnanců proti infekčním nemocem
  • pomoc při odvykání kouření
  • vyšetření zaměstnanců na přítomnost psychotropních látek v organismu apod.
  • proškolení vybraných zaměstnanců v první pomoci
  • poskytování péče zahraničním zaměstnancům

Běžně zajišťujeme pracovnělékařskou péči o zaměstnance zařazené do kategorií 1 a 2 dle kategorizace prací. U kategorií vyšších tedy 2R, 3 a 4 je nutné individuální posouzení.

Pracovnělékařské prohlídky jsou organizovány formou objednávkového systému, tzn. zaměstnanci jsou objednání na konkrétní dobu, tak aby nemuseli čekat. Prohlídky jsou prováděny celodenně včetně odpoledních hodin.

Zaměstnancům, kteří nemají svého registrujícího všeobecného praktického lékaře, mají možnost se v našem zdravotnickém zařízení zaregistrovat (dle kapacitních možností ambulance).

Po domluvě je možné samozřejmě využívat i všech ostatních služeb, které naše zdravotnické zařízení poskytuje.

Nabízíme příznivé ceny za poskytování pracovnělékařských služeb – neúčtujeme paušály, jen námi odvedenou práci.

Domníváme se, že smluvní lékař poskytující pracovnělékařskou služby je při znalosti pracovního prostředí a obsahu vykonávané práce schopen lépe posoudit zdravotní rizika dané profese, a tím napomoci ke snížení pracovních neschopností, pracovních úrazů event. vzniku chorob z povolání.