Zdravotní způsobilost k držení řidičského průkazu

Povinnost podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám má:

 1. řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
 2. řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
 3. řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
 4. držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
 5. držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu,
 6. všichni řidiči starší 65-ti let.

Frekvence lékařských prohlídek

 • Vstupní lékařské prohlídce jsou osoby uvedené pod písmeny a. až e. povinny se podrobit před zahájením výkonu činnosti.
  Dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
 • Řidiči uvedení pod bodem f. jsou povinni se podrobit pravidelným lékařským prohlídkám nejdříve 6 měsíců před dovršením a nejpozději v den dovršení 65 a 68 let.
  Po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit řidiči termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou výše uvedené lhůty.

Je-li to potřebné k posouzení zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.


Úhrada lékařských prohlídek

Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených pod písmeny a. až e., které jsou v pracovně-právním vztahu, hradí zaměstnavatel.

U osob uvedených pod písmeny a. až e., které nejsou v pracovně-právním vztahu, a u osob uvedených pod písmenem f. si hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.


Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit:

 1. držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
 2. držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
 3. řidič, žádající o navrácení odejmutého řidičského oprávnění.

Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.


Frekvence a rozsah lékařských prohlídek

Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený pod písmeny a. a b. povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti.

Dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých 5 let.

Dopravně psychologické vyšetření může provádět psycholog, kterému Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci. Seznam akreditovaných dopravních psychologů je zveřejněn na stránkách Ministerstva dopravy.

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.


Úhrada lékařského vyšetření

Náklady na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění hradí řidič.


Lékařský posudek

Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař povinné osobě posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu.

Povinná osoba je:

 1. zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 2. zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou,
 3. zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

Je-li povinná osoba podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá, oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu povinné osoby a u osob, které jsou v pracovně-právním vztahu, i zaměstnavateli.

Povinná osoba se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejpozději den před dnem ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.

Povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.